• Acte necesare înregistrare nou-născut

  1. Certificatul medical constatator al naşterii;
  2. Certificatele de naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
  3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi), în original şi copie xerox;
  4. Actele de identitate ale părinţilor, respectiv ale declarantului naşterii, în original şi copie xerox;

  Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

  – 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
  – 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
  – 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

  PRECIZĂRI:

  – După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea Primarului com. Cotofanesti, precum și cu avizul comform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacau.

 • Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei

  Acte necesare la înregistrarea căsătoriei(pentru cetăţenii români cu domiciliul în România)

  1. Actele de identitate, în original şi copie xerox;
  2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
  3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original – valabile 14 zile;
  4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
  a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
  b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
  c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

  Precizări:

  – Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).


  TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE)

  • Certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine, în original;
  • Copie xerox a certificatul de căsătorie străin;
  • Traducerea În limba română legalizată a certificatului de căsătorie străin;
  • Copii xerox certificate de naştere soţi;
  • Copii xerox acte de identitate soţi;
  • Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);
  • Declaraţile soţilor, autentice, cu privire la numele de familie pe care îl poartă în timpul căsătoriei, dacă în certificatul de căsătorie străin nu se menţionează acest lucru;
  • Declaraţile soţilor, autentice, din care să rezulte, care este legea aplicabilă regimului matrimonial, așa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autoritățile locale competente la încheierea căsătoriei.

 • Acte necesare pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților

  dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

  Nr. Crt.   Documente necesare   De unde provine documentul
      1. Copii  legalizate  de  pe  certificatele  de  stare  civilă  ale persoanei care solicită schimbarea numelui (certificate de naștere și certificat de căsătorie)     Solicitant
    2. Un exemplar al monitorului oficial al României, partea Ill-a,  în  care  a  fost  publicat  extrasul  din  cererea  de schimbare a numelui   Monitorului oficial al României
    3. Sentinţa  de  divorţ,  în  copie  legalizată,  definitivă  şi irevocabilă,  în  cazul  în  care  se  solicită  schimbarea numelui după divorţ   Instanța judecătorească/ notar
    4. Consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei   Notar public
    5. Copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare, în cazurile prevăzute de lege;   Autoritate tutelară
  6. Cazierul judiciar al solicitantului Poliție
      7.   Cazierul       fiscal       al       solicitantului                         sau           declarație autentificată și apostilată ( pentru cei care au domiciliul în străinătate) că nu au datorii față de statul român ANAF/notar public în țară sau străinătate/ Misiunea diplomatică din țara de reședință
  8. Copie CI, BI, CP Solicitant
  9. Copie pașaport ( acolo unde e cazul) Solicitant
    10. Declarații de notorietate (cazul în care este necesar) date în forma autentica   Solicitant
    11. Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale   Solicitant

  NOTĂ:

  Dovada identității se poate face de către soți cu unul dintre următoarele documente:

  • pentru cetățenii români – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, pașaport în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;
  • pentru cetățenii Uniunii Europene sau ai Spațiului Economic European – documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător
  • pentru apatrizi – pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;
  • pentru cetățenii străini din statele terțe – pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât și la data eliberării certificatului de divorț;
  • pentru cetățenii  străini  cărora  li s-a  acordat  o formă de  protecție  în România  – documentul de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară – protecție umanitară condiționată
  • pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România – pașaportul emis de statul ai cărui cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.
 • Acte necesare pentru înregistrarea decesului

  1.Certificatul medical constatator al decesului
  2.Certificatul de naștere al decedatului- original și fotocopie
  3.Certificatul de căsătorie al decedatului, după ca – original și fotocopie
  4.Actul de identitate al decedatului, în original
  5.Documentul de identitate al declarantului- original și fotocopie

  PRECIZĂRI:

  Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat.

  Declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
  1.Certificatul medical constatator al decesului (original)
  2.Dovada eliberată de poliție sau de parchet (original)

  TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE)

  • Certificatul de deces emis de autorităţile străine, în original;
  • Copie xerox a certificatul de deces străin;
  • Traducerea în limba română legalizată a certificatului de deces străin;
  • Copii xerox act de identitate al persoanei decedate;
  • Copii xerox certificat de naştere al persoanei decedate;
  • Copie xerox certificat de căsătorie al persoanei decedate (dacă este cazul);
  • Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

 • Acte necesare transcrieri

  TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE)

  • Certificatul de naştere emis de autorităţile străine, în original;
  • Copie xerox a certificatul de naştere străin;
  • Traducerea În limba română legalizată a certificatului de naştere străin;
  • Copii xerox certificate de naştere părinţi;
  • Copii xerox acte de identitate părinţi;
  • Copie xerox certificat de căsătorie părinţi (dacă este cazul);
  • Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

 • Acte necesare dezbaterea procedurii succesorale
 • Schimbarea numelui sau prenumelui pe cale administrativă

  Cererea de schimbare a numelui poate fi depusă personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială

  Nr. Crt. Documente necesare De unde provine documentul
      1. Copii  legalizate  de  pe  certificatele  de  stare  civilă  ale persoanei care solicită schimbarea numelui (certificate de naștere și certificat de căsătorie) Solicitant
    2. Un exemplar al monitorului oficial al României, partea Ill-a,  în  care  a  fost  publicat  extrasul  din  cererea  de schimbare a numelui Monitorului oficial al României
    3. Sentinţa  de  divorţ,  în  copie  legalizată,  definitivă  şi irevocabilă,  în  cazul  în  care  se  solicită  schimbarea numelui după divorţ Instanța judecătorească/ notar
    4. Consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei Notar public
    5. Copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare, în cazurile prevăzute de lege; Autoritate tutelară
  6. Cazierul judiciar al solicitantului Poliție
      7.   Cazierul       fiscal       al       solicitantului                         sau           declarație autentificată și apostilată ( pentru cei care au domiciliul în străinătate) că nu au datorii față de statul român ANAF/notar public în țară sau străinătate/ Misiunea diplomatică din țara de reședință
  8. Copie CI, BI, CP Solicitant
  9. Copie pașaport ( acolo unde e cazul) Solicitant
    10. Declarații de notorietate (cazul în care este necesar) date în forma autentica Solicitant
    11. Orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale Solicitant

  Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.

  Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

 • Anexa 24 Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

  Succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.

  Moștenitorul/împuternicitul trebuie să cunoască numele, prenumele și adresa tuturor moștenitorilor, precum și bunurile care aparțin defunctului (conținutul masei succesorale).

  Nr. Crt. DOCUMENTE NECESARE De unde provine documentul
  1. Certificat deces în original și copie xerox Solicitant
    2. Cerere        pentru         deschiderea                       procedurii succesorale Primăria de domiciliu a defunctului
    3. Acte de stare civilă declarant (CI, CN, CC, etc) original și copie xerox prin care se atestă calitatea de moștenitor Solicitant
    4. Certificat de atestare fiscală eliberat de către compartimentul de Impozite și Taxe Locale pe numele defunctului; Primăria de domiciliu a defunctului
              5. Orice  alte  acte  care  dovedesc  proprietatea asupra      bunurilor       deţinute                     de                      persoana decedată  după  care  urmează  a  se  dezbate succesiunea                                  (contract        de        vânzare                 – cumpărare/construire, proces verbal de predare – primire a locuinţei; contract de împrumut şi adeverinţă   de   achitare   integral,   carte   de identitate şi talon auto, certificat de acţionar, testament etc). Actele se depun în original și copie xerox (dacă este cazul) Solicitant
    6. Procură  specială  (în  cazul  în  care  persoana îndreptățită nu se poate prezenta) Notar public
    7. Act  identitate  împuternicit  original  și  copie xerox ( pentru procură specială) Împuternicit

  NOTĂ:

  Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) se eliberează o singură dată la cererea moştenitorilor ( succesibililor ) prezumtivi ai defunctului.

  Persoana  îndreptăţită,    solicite  la  cerere  eliberarea  Sesizării  pentru  deschiderea procedurii  succesorale  (  Anexa  24  ),  este  persoana  care  face  dovada  scrisă  că  are  vocaţie succesorală (dreptul de moştenire legală).