Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact

Comuna Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău,  Cod Fiscal- 4353110, Telefon/Fax- 023430001/0234330216 E-mail- cons_loc_cotofanesti@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat

Teren extravilan, în suprafață totală de 7700mp, format din 1 teren în suprafață de 3835mp situat în  tarlaua 29, CF nr.61898 și 1 teren în suprafață de 3935mp situat în  tarlaua 29, CF nr.61901, proprietate privată a comunei Coțofănești, situate pe partea dreaptă a DN11A ,  pentru desfășurarea de activități preponderent agricole în spații protejate, conform HCL 52/24.09.2021 și  temei legal O.U.G. 57/03.07.2019, art.302-331.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Documentația  de  atribuire  se  poate  obtine  de  orice  persoană  interesată prin e-mail , sau  poate  fi descarcată  de pe pagina de internet a autoritatii www.comunacotofanesti.ro, in  urma transmiterii unei solicitari  scrise/e-mail către primarie.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Biroul Finaciar- contabil, Achizitii și Investiții din cadrul Primăriei comunei Coțofănești,  cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul.

Costul este de 50 lei pentru documentația pe suport de hârtie, se achită numerar la casieria Primăriei comunei Coțofănești,  cu sediul în  sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău..

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 18.10.2021.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:26.10.2021,ora 9:00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr.412, judet Bacău,la registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă

1 exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor

26.10.2021,ora 10:00, Primăria comunei Coțofănești, cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, judet Bacău, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul de pe lângă Judecătoria Onești,str. Tineretului nr.1, loc. Oneşti, jud. Bacău, cod poștal 601068,   tel. 0234311224, fax. 0234326170,  Email: jud-onesti-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării

30.09.2021

 

 

         Primar,                                                                                                   Secretar,

   Olariu Viorel                                                                                            Manea Vasile


  Nume Data Fișier
Anunt concesiune 01/10/2021 Descarcă
Documentatie concesiune teren 01/10/2021 Descarcă