Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact

Comuna Coțofănești, cu sediul în comuna Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău, Cod postal 607130, CIF- 4353110, Telefon/Fax- 023430001/0234330216

E-mail- contact@comunacotofanesti.ro sau cons_loc_cotofanesti@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat

Un teren extravilan aflat în domeniul privat al comunei Coțofănești, în suprafață de 15ha, situat în T16, nr.212, CF nr.61722 comuna Coțofănești, în lunca Trotușului,  pentru înființare exploatare piscicolă, sursă apă de irigație și valorificarea material rezultat, conformHCL 22/28.05.2021 și  temei legal O.U.G. 57/03.07.2019, art.302-331.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Documentația  de  atribuire  se  poate  obtine  de  orice  persoană  interesată  in  urma transmiterii unei solicitari  catre primarie,  pe suport hârtie contra cost, prin e-mail , sau  poate  fi descarcată  de pe pagina de internet a autoritatii www.comunacotofanesti.ro

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Biroul Finaciar- contabil, Achizitii și Investiții din cadrul Primăriei comunei Coțofănești,  cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul.

Costul este de 50 lei pentru documentația pe suport de hârtie, se achită numerar la casieria primăriei.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 28.06.2021, ora 10.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:05.07.2021,ora 9:00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria comunei Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr.412, judet Bacău,la registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă

Într-un singur exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor

05.07.2021,ora 10:00, Primăria comunei Coțofănești, cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, judet Bacău, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul de pe lângă Judecătoria Onești,str. Tineretului nr.1, loc. Oneşti, jud. Bacău, cod poștal 601068,   tel. 0234311224, fax. 0234326170,  Email: jud-onesti-reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării

04.06.2021


  Nume Data Fisier
Anunt licitatie concesionare 10/06/2021 Descarcă
DA licitatie concesionare 10/06/2021 Descarcă